Metal Without Mercy (Europe)

European version on Axe Killer Records. Artwork: Dimitar Nikolov.